Kolposkopija Video - Kolposkopija
Contact Info
an image 
Medica Centar
Novosadska 1/c, Nis
Email: ivanbubanovic@yahoo.com

Tel: 018-249-178
Mob: 064-2951-004
 
Designed by
Ivan Bubanovic (2010)
CASA Spermogram
  
CASA
Kompjuterski asistirana izrada spermograma.
Kondilomi
  
Sve o kondilomima
Lecenje, prenosenje, komplikacije...
Konizacija
142 
Konizacija kao metoda lecenja CIN III promene.
Histeroskopija
4D Ultrazvuk
Kolposkopija
Placanje
120 
Sve usluge mozete platiti cekovima i platnim karticama.
Skidanje tetovaze
Osiguranja
Ordinacija ima potpisane ugovore iz oblasti zdravstvenog i nezivotnog osiguranja sa sledecim osiguravajucim drustvima:
UNIQA
DUNAV
DELTA GENERALI
WIENER STADTISCHE
Kozmetologija

Video Kolposkopija

Zajednicki pogled na vas problem

Mogucnosti video-kolposkopskog pregleda:

  • Digitalizovan prikaz slike.

  • Analiziranje slike na velikim uvecanjima.

  • Poboljsavanja kvaliteta slike upotrebom razlicitih (softverskih i hardverskih) filtera.

  • Trajni zapisi u video (DVD) formatu.

  • Pacijent ucestvuje u pregledu.

  • Stampanje kolor fotografija.

  • Formiranje baze podataka.

  • Precizno uporedjivanje sadasnjeg nalaza sa prethodnim.

  • Konsultativni pregledi snimljenog materijala sa drugim ginekolozima i/ili lekarima drugih specijalnosti.

  • Konsultativni pregledi sa lekarima iz drugih gradova ili inostranstva (upotrebom interneta).

Posetite stranicu o kondilomima.

Kolposkopija je metoda posmatranja vulve, vagine i grlica materice uz pomoc kolposkopa. Kolposkop moze biti specijalno konstrisani opticki instrument sa uvecanjima od 5-40 puta ili opticko-elektronsko-softverski kompleks, odnosno jednostavnijim receima receno - video kamera povezana sa racunarom i podrzana odgovarajucim softverom. Preciznost postavljanja dijagnoze ovom metodom je izmedju 60 - 85% (prema razlicitim autorima), a u kombinaciji s a citologijom (PAPA test) cak 98 - 99%. U cestalost la zno-pozitivih nalaza se procenjuje na 7% i la zno-negativnih dijagnoza na 13%. Kolposkopija se moze izvoditi na vise nacina i dopunjivati upotrebom razlicitih hemikalija za premazivanje grlilca (bojenje), svetlosnih filtera, velika uvecanja (mikrokolposkopija), a u novije vreme analitickih softverskih paketa.

Jednostavna ili nativna kolposkopija ozna cava jednostavno posmatranje grlica materice, a pro sirena kolposkopija podrazumeva upo tre bu opti c kih ili hemijskih pomo c nih sredstava. Jedno od opti ck ih pomo cn ih sredst av a je zeleni filt er koji pobolj?ava uo cavanje krvnih sudova na povr s ini grlica materice. Hemijska pomo cna sredstva su 3%sircetna kiselina i Lugolovrastvor. Pod uticajem sircetne kiseline cilindri cni epitel bubri i postaje"anemican ", a celijske belancevine denaturisu , sto se ozna c ava kao aceto whitereakcija. Nano s enjem Lugolov og rastvora (Schillerova proba) na povrsinu plocastoslojevitog epitela, glikogen u povr s nimcelijama vezuje jod, asamepitel se boji u tamno smedju boju -jod pozitivna reakcija. Jod pozitivna reakcija s aodredjenim stepenom sigurnost iskljucuje postojanje epitelne atipije. Razlicite kombinacije ovih reakcija imaju razli cito zna c enje u proceni promena na povrsinigrlica materice.

Klasifikacija kolposkopsk ih nazi v a prema Me dj unardnoj federaciji za cervikalnu patologiju i kolposkopiju (IFCPC), Bar s elona 2002. godine:

Kolposkopski termin :

  Kolposkopski vidljive promen e:

I Normalni kolposkopski nalazi

 

Originalni plo castoslojeviti epitel

Cilindricni epitel

Transformacijska zona

 

II Abnormalni kolposkopski nalazi

 

Plo castoslojeviti aceto white epitel

Gusti aceto white epitel

Ne zni mozaik

Grubi mozaik

Nje zn e punktacij e

Grub e punktacij e

Delimi c no primanje joda

U cielosti ne prima jod

Atipi cni krvn i sudovi

 

 

  III Kolposkopski nalazi koji ukazuju na invazivni maligni proces

 

Neravna povr s ina

E rozija

U lceracija

Gusta aceto whitepromena

Prostrana nepravilna punktacija i mozaik

Atipi cn i krvn i sudovi

 

IV Nezadovoljavaju ci kolposkopski nalaz

Skvamokolumnarna granica nije vidljiva: jaka upala, jaka atrofija, trauma.

  V Me s oviti, raznoliki nalazi

 

Kondilomi

Keratoza (leukoplakija)

Erozija

Upala

Atrofija

Deciduoza

Polipi

 

Opis promena i kolposkopskih nalaza:

I Normalni kolposkopski nalazi :

Originalni plo c ast oslojevitiepitel je gladak, svietlo roz e boje, sjajan. Radi se o viseslojnom epitelu koji ne oro zava i koji je bogat glikogen om. Ukoliko originalni plo cast oslojeviti epitel prekriva grlic materice u cielosti, tzv. skvamokolumnarna granica le zi endocervikalno.

Cilindri cni epitel (ectopia) oznac ava prisustvo cilindri c nog epitela na povr s ini grlica materice. U isto vreme ozna cava i prisustvo epitelne granice na povr sinigrlica materice . Cilindri cni epitel je lagano izdignut, sitnog grozdastog oblika, sjajan, veoma lako se razlikuje od okolnog epitela. Ektopija se nalazi kod oko 70% zena t okom reproduktivn o perioda.

Normalna zona transformacije (TZ) je pojam koji ozna cava granicu izme dju izvornog plo c astog i izvornog cilindri cnog epitela. Prema novoj klasifikaciji se razlikuju tri tipa transformaci one zone. Tip I zone transformacije je kompletno ektocervikalan i u potpunosti vidljiv. Tip II zone transformacije ima odre dj enu endocervikalnu komponentu, potpuno je vidljiva, ektocervikalna komponenta mo z e biti ve c a ili manja. Tip III zone transformacije nije u potpunosti vidljiva; ektocervikalna komponenta mo ze biti manja ili ve c a.

Kolposkopske slike koje ukazuju na metaplasti cne promene su a) glatka povr sina s ne znim krvnim sudovima podjednakog kalibra
b) blaga aceto white promena i c) jod negativna ili blago pozi tivna povr s ina nakon premazivanja Lugolov im rastvorom .

II Abnormalni kolposkopski nalazi su:

Aceto white epitel kod koje je epitel unutar TZ zadebljan, lagano izdignut, uz izrazito pozitivnu reakciju na sircetnu kiselinu(aceto white epitel unutar TZ) - nakon premazivanja grlica materice 3-5% sircetnom kiselinom belo se prikazuju podru cja visoke gust ine je dara. Iako se to mo z e dogoditi i u slu ca jevima nezrele metaplazije . Generalno govoreci sto je aceto white promena "gu sca", to je br z e uo cjiva. U isto vreme stoje aceto white polje perzistentnije , to je za o c ekivati intraepitelnu leziju veceg gradusa. Schillerova proba je negativna.                                    

Mozaik oznacavazari sno prisustvo svetlih poligonalnih polja me dju sobno odvo j enih tankim crvenim linijama (mre za sitnih kapilara sa c astog izgleda). Slika mozaika nastaje nakon urastanja atipicnihcelija u dublje slojeve, pri c emu epitelpenetrira "kao otisak stopala u snegu" u vezivno tkivo strom e.

Punktacija predstavljazaris no prisustvo finih crvenih t ac kica na povr sini plo c asto slojevitog epitela. Karakteristi cna slika nastaje usled tankog epitelnog sloja i mnogobrojnih papila vezivnog tkiva koje sadr ze kapilare koji se pru zaju gotovo do same povr sine epitela. Slika nastaje nakon odbacivanja oro zalih slojeva kod leukoplakije, pri cemu ostaju vidljive papile s a kapilarima.

Jod negativni epitel: nakon premazivanja grlica materice Lugolovom rastvorom zreli plo c as oslojeviti epitel koji sadr zi glikogen boji se intenzivnom sme djom bojom. Jod negativna podru cja mogu predstavljati nezrelu metaplaziju , celije inficirane HPV-om ili stanja hipestrogenemije (atrofija).

Atipi cni krvni sudovi su nepravilnog oblika, krivudav i i zavijen i poput vadi c epa ili ukosnice. C est su pratilac abnormalnih promena na epitelu iznad kojeg se nalaze.

III Kolposkopski nalazi suspektn i namaligni proces:

Neravna povr s ina, erozija, ulceracija: Nalaz rane ili ulcusagrlica matericegotovo uvek upu cuje na karcinomatoznu etiologiju, kao i gusta aceto whitepromena ,prostrana nepravilna punktacija, mozaik iatipicni krvni sudovi.

IV Nezadovoljavaju c i kolposkopski nalaz :

Opisujemo u slucaju kada se ne mo z e prikazati skvamokolumnarna granica (izvorni skvamokolumnarni spoj). Kolposkopski nalaz je nezadovoljavajuci tako dj e kod povreda, upalnog procesa ili atrofi cnih promenagrlica materice, kao i u slu c aju kada cerviks iz nekih razloga nije moguce videti.

V Me soviti, raznoliki nalazi:

Kondilomi

Keratoza (leukoplakija) ozna cava prisustvo bele mrlje na povr sini grlica materice ili vagine i stidnice. Radi se o povr sinskom oro zavanju epitela koji normalno ne oro zava, a nakupina oro z alih slojeva je pri kolposkopiji vidljiva kao bela mrlja. Kod leukoplakije izostaje pri Schillerovoj probi boj e nje epitela u tamno sme dju boju. Razlog je nedostatakcelijskih slojeva koje sadr ze glikogen i njihova zamena parakeratoti cnim celijama.

Erozija
Upala
Atrofija
Deciduoza
Polipi

Svim posetiocima

Pisite nam i pitajte za savet u vezi vaseg zdravstvenog problema. Takodje, mozete nam dati sugestije, preporuke i savete vezane za dizajn i sadrzaj sajta. Koje teme vas najvise zanimaju? Ukazite nam na greske i dajte nam preporuku o sadrzini i snalazenju na nasem sajtu.

 ivanbubanovic@yahoo.com