Citokini od menstruacije do implantacije
Contact Info
an image 
Medica Centar
Novosadska 1/c, Nis
Email: ivanbubanovic@yahoo.com

Tel: 018-249-178
Mob: 064-2951-004
 
Designed by
Ivan Bubanovic (2010)
CASA Spermogram
  
CASA
Kompjuterski asistirana izrada spermograma.
Kondilomi
  
Sve o kondilomima
Lecenje, prenosenje, komplikacije...
Konizacija
142 
Konizacija kao metoda lecenja CIN III promene.
Histeroskopija
4D Ultrazvuk
Kolposkopija
Placanje
120 
Sve usluge mozete platiti cekovima i platnim karticama.
Skidanje tetovaze
Kozmetologija

CITOKINSKA MRE ZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE

CITOKINSKA MRE ZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE

Za vreme menstrualnog ciklusa endometrijum prolazi kroz ekstenzivne promene koje se ti c u njegove arhitekture i funkcije. Sve ove promene su usmerene prema pripremanju e n dometrijuma za mogu cu nidaciju blastociste , odnosno trudnocu . Medjutim, ukoliko nidacija blastociste izostane poslednji dani menstrualnog ciklusa se odnose na degenerativne promene endometrijuma, njegovu ablaciu i pojavu menstrualnog krvarenja c ime zapo cinje novi ciklus pripreme endometrijuma za prihvatanje blastociste. Svakako da je obnavljanje endometrijuma usko povezano sa regenerativnim procesima koji podrazumevaju inflamaciju, proliferaciju, angiogenezu, c elijsku diferencijaciju i kona cno proces tkivnog remodeliranja. Uloga polnih steroidnih hormona u endometrijalnom ciklusus je relativno dobro proucena, dok je zna caj citokina i faktora rasta za pravilno odvijanje endometrijalnog ciklusa i nidaciju blasc tociste jo c uvek obavijen velikim brojem tajni. Na osnovu dosada snjih saznanja sa velikim stepenom sigurnosti se moze reci da pojedini citokini i faktori rasta igraju klju cnu ulogu u pravilnom odvijanju endometrijalnog ciklusa i nidacije blastociste. Greske u citokinskoj mrezi endometrijuma, jajovoda ili same blastociste mogu dovesti do nekih oblika infertiliteta, spontanih pobaaja i gre saka u ? timingu? nidacije sa posledin c im razvijanjem vanmateri c ne trudno ce kao s to je tubarna ili cervikalna trudnoca. Naprikazanojtabeli su prikazani efekti deficita pojedinih citokina i faktora rasta na sudbinu trudno c e. Svi podaci vezani za tabelu dobijenisuna tzv.gene knock out zivotinjama, s to znac i da je eksperimentalnimzivotinjama odgovarajuc om genetskom manipulacijom "odstranjen" ili "ug r a djen" gen za odre dj eni receptor ili citokin.

Od zavr setka embrionalnog razvoja pa do menarhe endometrijum ne podle ze zna cajnim m orofolo skim i funkcionalnim promenama, izuzev promena koje su vezane za fizi cki rast citavog organizma. Sa po c tekom fun c kcionisanja jajnika u pubertetu, endometrijum zapo c inje svoj cikli c ni z ivot koji je pra c en krupnim anatomo -histolokim i funkcionalnim promenama. Sigurno je da cikli c nost promena endometrijuma diktira ju hormoni hipotalamo-hipofizno-ovarijalne osovinek ao isteroidni hormoni koji poticu iz drugih izvora (masno tkivo, nadbubrezna zlezda). Polni steroidi se u endometrijalnom ciklusu pojavljuju samo kao prvi intracelularni signali koji pokre cu citavu kaskadu aktivacije i inhibicije odre djenih gena na osnovu cije aktivnosti se sinteti se i sekretuje niz citokina i faktora rasta koji u stvari predstavljaju drugu liniji signala obnavljanja, rasta, diferencijacije i a balacije endometrijuma.

Posetite stranicu o citokinima i trudnoci.

Tabela: Efekti geneti cke konock outprocedure na implantaciju i razvoj embriona

"Odstranjeni ili "ugaseni" gen

Efekti na fertilnost i trudnocu

Receptor (R) za estrogene

Infertilnost kodzenki i smanjena fertilnost kod muzjaka

R za progesteron

Infertilnostzenki

IGF-I

Infertilnost ili visok procenat uginulih embriona

IGF-II

Zastoj u rastu embriona/fetusa

IGF-IR i IGF-IIR

Infertilnost ili zastoj u rastu

TGF-b1

100% smrtnost nakon rodjenja

TGF-b3

100% smrtnost nakon ro djenja

IL-10

Zastoj u rastu

M-CSF

Anomalije mozga i slusnog aparata

IL-1R

Zastoj u rastu

IL-2R

limfopenija

LIF

Infertilitet

CNTF

Intrauterina smrt svih fetusa

PROINFLAMATORNI CITOKINI I MENSTRUALNO KRVARENJE

Menstruaslno krvarenje zapo cinje vazodilatacijom i pucanjem krvnih sudova endometrijuma,sto je praceno remecenjem normalne prokrvljenosti materi cne sluzoko ze i njenim odbacivanjem. Precizni molekularni mehanizmi ovih doga djanja jos uvek nisu razjasnjeni, ali se zna da im predhodi nagli pad serumske koncentracije progesterona,sto najverovatnije predstavlja prvi signala za dalja molekularna de savanja. Neposredno nakon p ocetka menstrualnog krvarenja aktivira se sistem koagulacije i agregacije trombocita sto bi trebalo da doprinesezaustavljanju krvarenja. Ovi mehanizmi se aktiviraju na osnovu aktivnosti Hagemanovog faktora, tkivnih prokoagulacionih faktora oslobo djenih iz o ste cenog endometrijuma i fosfolipida eksprimiranih na aktiviranim trombocitima i vaskularnim endotelnimcelijama. U isto vreme, aktiviraju se i mehanizmi lize formiranih koaguluma koji omogucavaju dalje menstrualno krvarenje. Oba mehanizma, formiranja i lize koaguluma zahtevaju sintezu, aktivaciju i adsorpciju koagulacionih proenzima, prostaciklina (snaznog vazodilatatora), tromboksana (vazokonstriktora), antitrombina III (inhibise aktivnost trombina), proteina C (vrsi degradaciju koagulacionog faktora V i VIII), aktivatora plazminogena (konvertuje plazminogen u plazmin i onemugucava rast koaguluma) i faktor inhibicije aktivatora plazminogena. Aktivirani trombociti su izvor mnogih proteina sa osobinama adhezionih molekula ukljucujuci fibrinogen, fibronektin i von Willebrandov faktor VIII, koji ucestvuju u aktivaciji i vezivanju samih trombocita, ali i ostalih celija kao sto su leukociti. Osim toga, trombociti luce i citokine koji imaju hemotakticke efekte na leukocite kao sto je PDGF, TGF-a, HB-EGF, TGF-b i IL-7. Kao posledica ovih desavanja menstrualna krv sadrzi niz faktora koji mogu privuci i aktivirati mononuklearne celije i leukocite.

Formiranje lokalne inflamatorne reakcije na mestu odlubljenog endometrijuma je od esencijalne vaznosti za pravilnu i kontinuiranu regeneraciju endometrijuma. Eksperimentalne zivotinje sa deficitom mononuklearnih celija imaju poremecen menstrualni ciklus zbog otezanog odbacivanja endometrijuma, fibroblastne proliferacije i obnavljanja defekta. Infiltracija neutrofila i monocita privucenih hemoatraktantima u perimenstrualni endometrijum moze da bude jedan od faktora uspesne ablacije sluzokoze, antiagregacionih, antikoagulacionih i trombolitickih fenomena tokom menstrualnog krvarenja. Infiltrisani monociti se nakon aktivacije diferenciraju u makrofage za koje se zna da luce preko 100 bioloski aktivnih supstanci kao sto su faktori rasta i citokini. Neki od najpoznatijih i bioloski najaktivnijih faktora koje sekretuju makrofazi su GM-CSF, G-CSF, CSF-1, M-CSF, TNF, LIF, OSM, IFN, TGF-a , TGF- b , IL, VEGF i td. Ovi citokini ucestvuju u regulaciji metabolizma eikosonoida (prostaglandin, tromboksani i leukotrieni), koji takodje imaju znacajnu ulogu u koagulacionoj i zapaljenjskoj kaskadi. U isto vreme, infiltrisani neitrofilni granulociti sekretuju proteoliticke enzime koji potpomazu ablaciju endometrijuma, nakon cega i sami propadaju i bivaju fagocitovani od strane makrofaga. Svi ovi faktori svojom zajednickom akcijom ucestvuju u procesu degradacije endometrijuma, posledicne zapaljenjske reakcije i njegove regeneracije koja je veoma slicna procesima zarastanja mehanickih povreda.

CITOKINI, FAKTORI RASTA I ANGIOGENEZA

Kod zdravih i odraslih ljudi angiogenetski procesi se odvijaju samo u zutom telu, posteljici za vreme njenog razvoja, endometrijumu tokom menstrualnog ciklusa i u procesima zarastanja povreda. Ovaj proces ukljucuje proliferaciju angioblasta kroz medjucelijski matriks, njihovu diferencijaciju u endotelne celije, tubulogenezu (rekanalizaciju) i formiranje kapilarnih petlji. Proteoliticki enzimi su od presudne vaznosti za efikasnost angiogenetickih procesa. Ovi enzimi omogucavaju razbijanje medjucelijskog veziva i usmeravanje migracije, proliferacije i diferencijacije endotelnih celija. Prisustvo proteoliticki enzima vaznih za angiogenezu, njihovi aktivatori i inhibitori su otkriveni u endometrijumu, kao i povezanost njihove aktivnosti sa citokinima kao sto su IL-1, IL-8, TNF-a, GM-CSF, VEGF, EGF, TGF-b, PDGF i IGF-I. Receptori i mRNA specificna za sintezu navedenih citokina su dokazani na endotelnim celijama kapilara i arteriola endometrijuma. Endotelne celije endometrijalnih krvnih sudova sekretuju VEGF i receptore za VEGF, koji je jedan od najvaznijih faktora endometrijalne angiogeneze. Ovi podaci ukazuju na autokrinu regulaciju endometrijalne angiogeneze. Medjutim, sekrecija VEGF je dokazana i od strane endometrijalnih makrofaga i granulocita, sto ukazuje na mogucnost parakrinog uticaja ovih celija na angiogeneticke procese.

Najveci uspeh u lecenju kondiloma su pokazale kombinovane metode, npr. vaporizacija+citostatici ili vaporizacija+interferon. Cesto pitanje pacijenata "da li je vaporizacija+citostatik+interferon jos efikasnija od navedenih kombinacija" je logicno, ali sa stanovista imunologije antiteticno, sto bi znacilo da ova trostruka kombinacija nije efikasnija u odnosu na kombinacije vaporizacija+citostatici ili vaporizacija+interferon.

Rane komplikacije lecenja kondiloma (bez obzira na metodu) su najcesce pecenje pri mokrenju, bolovi pri sedenju, pojacani i izmenjeni vaginalni sekret, dok se bolovi u preponama, blago povisena temperatura i otok javljaju retko i to narocito kod "zapustenijih" slucajeva. U kasne komplikacije spadaju osecaj suvoce prilikom odnosa, kao i bolovi i pucanje sluzokoze vulve prilikom odnosa. Sve navedene komplikacije nestaju najkasnije 2-3 meseca posle intervencije. Laser-vaporizaciona tehnika daje najmanji broj komplikacija koje su po duzini trajanja i intenzitetu najslabije izrazene u odnosu na sve ostale metode lecenja kondiloma. Intenzitet i trajanje post-intervencijskih nezeljenih tegoba najvise zavise od duzine trajanja intervencije, lokalizacije kondiloma kao i velicine zahvacenih povrsina. Nasa ordinacija poseduje opremu za primenu bilo koje od navedenih metoda lecenja kondiloma, ali posle visegodisnjeg iskustva u radu laser-vaporizacionom tehnikom ona se pokazala kao jedna od najefikasnijih i sto je najvaznije jedna od najbezbednijih metoda za pacijente.

POSTMENSTRUALNA ENDOMETRIJALNA EKSPRESIJA CITOKINA I NJIHOVA POTENCIJALNA FUNKCIJA

Regeneracija enodometrijuma zapocinje pre nego sto se menstrualno krvarenje potpuno zaustavi i pored toga sto je tada sermska koncentracija estraogena na niskom nivou. Na osnovu ovih saznaja doslo se do zakljucka da u inicijaciji regenerativnih procesa endometrijuma ucestvuju faktori koji sigurno nisu polni steroidi. Danas je poznato da su to faktori rasta i citokini koje uglavnom izlucuju endometrijalni makrofazi. Ovi faktori iniciraju proliferaciju stromalnog i glandularnog kompartmenta endometrijuma, da bi se proliferacija visestruko intenzivirala pod uticajem estrogena tokom prve faze ciklusa, dostigla svoj maksimum u periovulatornom periodu i zavrsila 2-3 dana posle ovulacije. Za vreme druge faze ciklusa pod uticajem progesterona celije sluzokoze endometrijuma zaustavljaju proliferativnu aktivnost, diferenciraju se i zapocinju sa sekretornom aktivnoscu. Na endometrijalnim celijama folikularne faze ciklusa dokazani su receptori za interleukine, LIF, GM-CSF, CSF-1, G-CSF, TNF-a, EGF, TGF-a, TGF-b, PDGF, VEGF i IGF. Ovi citokini ucestvuju u regulaciji endometrijane proliferacije, diferencijacije, angiogeneze i ostalih aktvnosti endometrijalnih celija uglavnom preko direktnog uticaja na endometrijalne celije, modulacijom efekata polnih steroida i uticajem na ovarijalnu steroidogenetsku aktivnost.

Postmenstrualna ekspresija IL na endometrijumu je dokazana pomocu nekoliko procedura kao sto su eng. Northern Blot Analysis, RNA-se protection assay i kvantitativni RT-PCR test. Ovim metodama je dokazana endometrijalna ekspresija svih 20 poznatih interleukina. IL-1 koji obuhvata IL-1a i IL-b, uglavnom produkuju monociti, makrofazi, mastcelije, T i B limfociti. Postoje 2 tipa receptora za IL-1 (IL-1R tip I i IL-2 tip II), tip I receptora se uglavnom pojavljuje na imunskim celijama, dok se tip II receptora najcesce moze dokazati na neimunskim celijama, izmedju ostalog i na endometrijumu. Medjutim, na endometrijumu se takodje moze dokazati IL-1R tip I i to narocito za vreme kasne sekretorne faze ciklusa. Znacjna endometrijalna sekrecija IL-1 i ekspresija receptora za IL-1 pocinje nekoliko dana posle ovulacije, da bi se intenzivirala tokom sekretorne faze i dostigla svoj maksimum neposredno pred menstruaciju. IL-1 igra vaznu ulogu u pripremi endometrijuma za menstrualnu ablaciju ili decidualnu transformaciju. Mehanizmi kojima IL-1 ostvaruje svoje efekte uglavnom su povezani sa stimulacijom sinteze i sekrecije prostaglandina i TNF-a. Iz ovih razloga, nesteroidni antireumatici poput indometacina k oji snazno inhibi se sintezu prostaglandina moze odgoditi menstrualno krvarenje ili ometati procese decidualizacije endometrijuma.

IL-2 koji se uglavnom sekretuje od strane Th celija ima mitogene i aktivirajuce efekte na T i B limfocite i NK celije. Osim toga, IL-2 stimulise oslobadjanje IFN- g , IL-3, IL-4, IL-5 i GM-CSF, koji sa svoje strane podsticu ekspresiju MHC molekula klase II. IFN-g je u tom smislu narocito aktivan. Svojom aktivnoscu IL-2 ima vaznu ulogu u aktivaciji CTL i NK celija, koja nije znacajna samo u smislu odbrane sluzokoze materice od mikroba i tumorskih celija, vec i u procesima pripreme endometrijuma za implantaciju blastociste, kao i u procesima nekroze i ablacije endometrijuma u fazi menstrualnog krvarenja. Ovi citokini imaju snazno abortoene dejstvo za vreme trudnoce.

Svim posetiocima

Pisite nam i pitajte za savet u vezi vaseg zdravstvenog problema. Takodje, mozete nam dati sugestije, preporuke i savete vezane za dizajn i sadrzaj sajta. Koje teme vas najvise zanimaju? Ukazite nam na greske i dajte nam preporuku o sadrzini i snalazenju na nasem sajtu.

 ivanbubanovic@yahoo.com